Skip to main content

iDoklad

Začínáme s iDoklad

Moduly iDoklad vám umožňují sledovat, vystavovat a spravovat faktury, nebo spravovat úhrady, ceníky a kontakty ve svém účtu iDoklad.

Než začneme, je třeba:

 • založit iDoklad účet

Abyste mohli iDoklad s Makeem používat, je třeba mít vytvořený účet iDoklad. Ten je možné vytvořit na adrese app.idoklad.cz/Account/Registration

Kolonky v modulech, jejichž popisek je zobrazen tučným písmem (ve scénáři Makeu, ne v této dokumentaci) jsou povinné!

Připojení iDoklad do Makeu

Pro vytvoření spojení mezi Makeem a vaším iDoklad účtem je potřeba zadat při vytváření spojení své přihlašovací jméno a heslo kterým se přihlašujete ke svému iDoklad účtu.

1. Zvolte modul, který chcete použít

2. U kolonky Connection klikněte na tlačítko Add a poté pokračujte na web iDoklad tlačítkem Continue.

3. Přihlaste se do svými přihlašovacími údaji.

61d6a5e198bee.png

Spojení bylo navázáno. Nyní můžete začít s nastavováním modulu.

Doklady

Sledovat faktury

Pokud je přijata nebo vydána faktura, vrátí podrobnosti o příslušné faktuře.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete sledovat.

Počet úhrad ve výsledku

Nastavte maximální počet faktur, který Make vrátí v jednom běhu.

Filtr

Vrácené faktury je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (

61d6a5e2c3e1d.png

).

Načíst fakturu

Načte údaje o faktuře.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete načíst.

ID dokladu

Zadejte ID dokladu, jehož ůdaje chcete načíst.

Načíst faktury

Načte údaje více faktur.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktur, které chcete načíst.

Počet úhrad ve výsledku

Nastavte maximální počet faktur, který Make vrátí v jednom běhu.

Filtr

Vrácené faktury je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (61d6a5e2c3e1d.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vytvořit fakturu

Vytvoří nový doklad.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete vytvořit.

Pořadové číslo faktury

Zadejte pořadové číslo faktury. Při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Jestliže smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete číslo v tomto poli nastavit tak, aby se mezera v číselné řadě vyplnila. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaká faktura obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.

Číslo faktury

Zadejte číslo dokladu. Maximálně 10 znaků.

Číselná řada

Zvolte z menu řadu, kterou chcete pro doklad použít.

Číslo přijatého dokladu

Zadejte číslo přijaté faktury.

ID způsobu úhrady

Zvolte z menu způsob úhrady.

Variabilní symbol

Zadejte variabilní symbol platby.

ID odběratele

Zvolte nebo namapujte odběratele faktury.

ID dodavatele

Zvolte nebo namapujte dodavatele faktury.

Datum vytvoření dokladu

Zadejte datum vytvoření dokladu. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14

DUZP

Zadejte datum uskutečnění zdanitelného plnění, podle něhož faktura vstupuje do přiznání k DPH. Podle legislativy by se mělo jednat o datum předání zboží, nebo uhrazení dokladu, podle toho, co nastalo dříve. Seznam podporovaných formátů.

Datum splatnosti

Zadejte datum splatnosti faktury. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14

Datum úhrady

Zadejte datum, kdy byla platba uhrazena. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14

Datum uplatnění DPH na základě plateb

Pouze pro Slovensko. Zadejte datum uplatnění DPH na základě plateb. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14

Datum přijetí dokladu

Zadejte datum přijetí dokladu. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14

Text před položkami faktury

Zadejte text před položkami faktury. Např.: Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Text za položkami faktury

Zadejte text za položkami faktury: Např.: Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Id konstatního symbolu

Zadejte konstatní symbol.

Sleva dokladu

Zadejte slevu. Například 50 = 50 procent.

Popis dokladu

Zadejte popis faktury.

Poznámka k dokumentu

Zadejte poznámku. Poznámka (je určená pouze pro vás, příjemce faktury ji neuvidí).

Bankovní spojení

Vyberte, zda chcete zvolit bankovní účet nebo, zda jej chcete zadat ručně.

Název účtu

Zvolte bankovní spojení.

Evidovat EET

Zapněte tuto volbu pro aktivaci režimu EET, ve kterém budete evidovat tržby.

Správa EET

Zvolte, zda chcete pro spravovat EET pomocí pokladny v iDokladu nebo pomocí externí prodejní aplikace.

Kurz měny

Specifikujte kurz měny, se kterým chcete pracovat.

Množství měny pro kurz

Zadejte požadované množství měny pro kurz.

Kód jazyka

Zadejte jazyk tiskové sestavy faktury.

Číslo objednávky

Zadejte číslo objednávky. Jedná se o informaci pro odběratele, která se tiskne na faktuře.

Barva tiskovky faktury

Zadejte tiskovou barvu fakury v hexadecimálním formátu, například #FF00FF

ID pokladního zařízení

Zadejte ID pokladního zařízení pro EET.

Zvláštní režim DPH

Pro SK. Zvolte zda faktura je, nebo není ve zvláštním režimu.

Faktura je v režimu do data: Faktura byla v režimu VatOnPay, uživatel režim ukončil přičemž faktura byla neuhrazena a je nutné ji vypořádat k poslednímu období v režimu.

ID kódu plnění

Zadejte ID kódu plnění, které slouží pro nastavení kódu předmětu plnění u faktur v režimu přenesení daňové povinnosti.

Položky faktury vydané/přijaté/zálohové

Vložte požadované položky faktury. Více informací o položkách faktur naleznete v dokumentaci iDoklad.

Upravit fakturu

Upraví existující doklad.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID upravovaného dokladu

Zadejte ID faktury, kterou chcete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit fakturu.

Odstranit fakturu

Odstraní doklad.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete smazat.

ID dokladu

Zadejte ID faktury, kterou chcete smazat.

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID zálohové faktury

Zadejte ID faktury, kterou vyúčtovat. Před vyúčtováním musí být faktura označena jako uhrazená.

Označit fakturu jako uhrazenou

Označí fakturu jako uhrazenou.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete uhradit.

ID faktury

Zadejte ID faktury, kterou chcete označit jako uhrazenou.

Datum uhrazení

Zadejte datum, kdy byla faktura uhrazena. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14

ID pokladny pro EET

Zadejte ID pokladního zařízení pro EET.

Provést oduhrazení faktury

Označí fakturu jako neuhrazenou.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete oduhradit.

ID faktury

Zadejte ID faktury, kterou chcete označit jako neuhrazenou.

Získat PDF

Stáhne doklad ve formátu PDF.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete stáhnout.

ID faktury

Zadejte ID faktury, kterou chcete stáhnout.

Typ sestavy

Zvolte typ sestavy který chcete stáhnout.

Pokladní doklad pro fakturu vydanou

Stáhne Vrátí pdf s tiskovou sestavou Pokladní doklad pro vydanou fakturu.

Faktura vydaná

Stáhne pdf s tiskovou sestavou Faktura vydaná.

Faktura vydaná s úhradami

Stáhne pdf s tiskovou sestavou Faktura vydaná s úhradami.

 •                       Tisknout pouze úhrady v EET
  stáhne pouze úhrady v elektronické evidenci tržeb
                       

Komprimovat sestavu do ZIP souboru

Stáhne PDF komprimované ve formátu ZIP.

Jazyk tiskové sestavy

Zvolte jazyk stažené sestavy (platné hodnoty jsou Cz, Sk, De, En).

Úhrady

Sledovat úhrady

Pokud je vložena nová úhrada, vrátí podrobnosti o příslušné úhradě.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ úhrady

Vyberte se seznamu typ úhrady, který chcete sledovat.

Počet úhrad ve výsledku

Nastavte maximální počet úhrad, který Make vrátí v jednom běhu.

Filtr

Vrácené úhrady je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (

61d6a5e2c3e1d.png

).

Načíst úhrady

Načte údaje více úhrad.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ dokladu

Vyberte se seznamu typ úhrad, které chcete načíst.

Počet úhrad ve výsledku

Nastavte maximální počet úhrad, který Make vrátí v jednom běhu.

Filtr

Vrácené úhrady je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (61d6a5e2c3e1d.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ úhrady

Vyberte se seznamu typ úhrady, který chcete vytvořit.

ID dokladu

Zadejte (namapujte) ID dokladu, který chcete uhradit.

Datum úhrady

Zadejte datum platby. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14.

Datu uplatnění DPH

Pouze pro Slovensko. Zadejte uplatnění dph. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14.

Hrazeno množství

Zadejte počet hrazeného množství.

Načíst úhradu

Načte podrobnosti o úhradě.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ úhrady

Vyberte se seznamu zda chcete načíst podrobnosti o příjmu nebo výdaji.

ID úhrady

Zadejte ID úhrady, jejíž údaje chcete načíst.

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Typ úhrady

Vyberte se seznamu zda chcete odstranit úhradu příjmu nebo výdaje.

ID úhrady

Zadejte ID úhrady, kterou chcete odstranit se seznamu úhrad.

Ceníky

Sledovat ceníky

Pokud je vložena nová položka ceníku, vrátí podrobnosti o příslušné položce.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Počet položek ve výsledku

Nastavte maximální počet úhrad, který Make vrátí v jednom běhu.

Filtr

Vrácené položky je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (

61d6a5e2c3e1d.png

).

Načíst seznam položek ceníku

Načte položky z ceníku.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Počet položek ve výsledku

Nastavte maximální počet položek ceníku, který Make vrátí v jednom běhu.

Filtr

Vrácené položky je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (61d6a5e2c3e1d.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vložit položku ceníku do seznamu

Vloží novou položku do seznamu.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Název položky

Zadejte název položky ceníku.

Prodejní množství

Zadejte počet měrných jednotek prodávaného zboží nebo služby.

Čarový kód položky ceníku

Zadejte EAN zboží.

Kód položky ceníku

Zadejte kód položky ceníku.

Měna

Zvolte měnu položky ceníku nebo zadejte ID měny.

Datum počátečního skladového pohybu

Zadejte datum pro začátek skladového pohybu nenavázaného na fakturu (např. inventurní rozdíl, přirozený úbytek, atd.) Seznam podporovaných formátů.

Počáteční stav skladu

Zadejte množství počátečního stavu skladu.

Cena za jednotku

Zadejte cenu za jednu množstevní jednotku.

Typ ceny položky

Zvolte z menu typ ceny. Na této volbě závisí výpočet výše daně z přidané hodnoty a tedy i výsledné ceny za položku.

S daní – částka zapsaná v poli Cena za jednotku zahrnuje již DPH a na faktuře se z ní vypočítá podle sazby daně Cena bez DPH. Tento postup však může být problematický, protože se podle zákona o DPH pro výpočet daňového základu povinně používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně tedy nemusí být matematicky přesná.

Bez daně – částka v poli Cena za jednotku je v tomto případě bez daně a iDoklad k ní naopak přičte DPH vypočítané podle uvedené sazby daně – výsledná cena na faktuře se tedy navýší o procenta určená zvoleným Druhem sazby DPH. Tento způsob výpočtu doporučujeme.

Jen základ – volba je určená především pro doklady vystavované v Režimu přenesení daňové povinnosti.

Měrná jednotka

Zadejte jednotku. Například ks, m, nebo hod. Jednotka se uvádí v tiskových výstupech.

Typ DPH položky

Z menu vyberte sazbu, se kterou zboží prodáváte. Menu nabízí zákonem dané varianty (snížená/základní/nulová), jejich procentuální hodnoty vypočtené na dokladu pak vždy odpovídají národní legislativě.

Načíst položku ceníku.

Načte podrobnosti o položce ceníku.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID

Zadejte ID položky ceníku, jejíž údaje chcete načíst.

Upravit položku ceníku

Upraví existující položku ceníku.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID

Zadejte ID položky ceníku, kterou chcete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vložit položku ceníku do seznamu.

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID

Zadejte ID položky ceníku, kterou chcete smazat z ceníku.

Smazat položky s vazbami

Vyberte volby Yes pro smazání i těch položek, které mají vazby na faktury nebo jsou exportovány.

Kontakty

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty s možností použití filtrů.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Počet kontaktů k vrácení

Nastavte maximální počet kontaktů, který Make vrátí v jednom běhu.

Filtr

Filtr použijte pro vyhledávání kontaktů.

Vrácené kontakty je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (61d6a5e2c3e1d.png).

V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci formatDate() a nebo datum přímo zadejte v následujícím formátu: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Firma

Zadejte firmu kontaktu.

IČ/IČO kontaktu

Zadejte IČ kontaktu.

DIČ/IČ DPH kontaktu

Zadejte daňové identifikační číslo kontaktu.

Ulice

Zadejte kontaktní údaje.

PSČ

Zadejte kontaktní údaje.

Město kontaktu

Zadejte kontaktní údaje.

Země

Zvolte zemi nového kontaktu.

Procento slevy

Zadejte slevu pro kontakt. Výše slevy se automaticky předvyplní do běžné faktury, u které je kontakt vybraný jako odběratel faktury.

Email

Zadejte emailovou adresu kontaktu. Na tuto adresu odběrateli chodí všechny e-maily s fakturami, upomínkami apod., vidíte ji také v seznamu kontaktů.

WWW

Zadejte webovou stránku kontaktu.

Titul

Zadejte akademický titul.

Jméno

Zadejte křestní jméno.

Příjmení

Zadejte příjmení.

Mobil

Zadejte mobilní telefonní číslo.

Telefon

Zadejte telefonní číslo. Zobrazuje se v seznamu kontaktů.

Fax

Zadejte číslo na fax.

Zvláštní DPH

Pro Slovensko. Používá režim Vat On Pay.

Zasílání upomínek

Pokud je volba zapnuta a odběratel se opozdí s platbou za fakturu, iDoklad ho bude upomínat e-mailem podle konfigurace zadané v Nastavení upomínek.

Bankovní spojení

Zadejte údaje pro bankovní spojení.

Název bankovního účtu

Zadejte název pro bankovní spojení.

Číslo účtu

Zadejte číslo bankovního účtu kontaktu (bez kódu banky). V případě vyplnění se vám tato informace bude automaticky doplňovat do příslušných kolonek v detailu faktury přijaté či bankovního pohybu.

Banka

Zvolte banku bankovního účtu kontaktu.

Měna

Zvolte měnu bankovního spojení.

Mezinárodní číslo bankovního účtu

Pokud vystavujete faktury do zahraničí, zadejte IBAN.

Swift banky

Zadejte identifikační kód banky potřebný v mezinárodním platebním styku.

Načíst kontakt

Načte kontaktní údaje.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID kontaktu

Zadejte ID kontaktu, jehož údaje chcete načíst.

Načíst seznam kontaktů

Vrátí všechny kontakty z vašeho účtu.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Počet kontaktů k vrácení

Nastavte maximální počet kontaktů, který Make vrátí v jednom běhu.

Řazení

Zvolte, zda chcete výsledné kontakty řadit sestupně nebo vzestupně.

Upravit kontakt

Aktualizuje vybraný kontakt.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID upravovaného kontaktu

Zadejte ID kontaktu, který chcete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit kontakt.

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

ID kontaktu

Zadejte ID kontaktu, který chcete odstranit.

Zaktualizovat fakturační adresu

Upraví fakturační údaje odběratele faktury vydané.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

Vydaná faktura

Zvolte fakturu, jejíž údaje si přejete upravit.

Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit kontakt.

Univerzální

Vykonat API požadavek

Vykoná libovolný API požadavek.

Connection

Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému iDoklad účtu.

URL

Zadejte adresu relativní k https://app.idoklad.cz/developer/api. Například /v2/IssuedInvoices.

Seznam dostupných endpointů naleznete v dokumentaci iDoklad REST API v2.

Metoda

Zvolte metodu HTTP, kterou chcete použít:

              GET
pro získání údajů o záznamu.
            
              POST
pro vytvoření nového záznamu.
            
              PUT
pro aktualizaci/nahrazení existujícího záznamu.
            
              PATCH
pro částečnou aktualizaci záznamu.
            
              DELETE
pro smazání záznamu.
            

Headers

Zadejte požadované údaje do hlavičky požadavku. Nemusíte přidávat autorizační hlavičky, to už jsme udělali za vás.

Příklad použití - Načíst kontakty

Následující API požadavek načte z iDoklad účtu všechny kontakty:

        URL:
/v2/contacts
      
        Metoda:
GET
      
61d6a5e3a62f1.png
        Výsledek API požadavku naleznete ve výstupu modulu (Output) pod Bundle > Body > Data. 
V našem případě byly vráceny 3 kontakty:
      
61d6a5e4b19c9.png